QA leder


Location: Stavanger ID: HQ00007323
QA leder
 
-Planlegge, vedlikeholde og følge opp aktiviteter som vedrører prosjektets kvalitetsstyringssystem
-Evaluering og oppfølging av leverandørers kvalitetsstyringssystem
-Etablere og vedlikeholde prosjektets tilsynsplan basert på input fra alle organisasjonsenheter
-Følge opp status på planlagte og utførte tilsynsaktiviteter
-Gjennomføre interne tilsyn på etablert kvalitetsstyringssystem
-Koordinere utarbeidelse av prosjektets kvalitetsplan, samt vedlikehold av denne
-Distribusjon av kvalitetsplan og oppdateringer av denne
-Etablere prosjektets tilsynsplan og holde denne løpende oppdatert
-Følge opp avvik og forbedringsforslag i prosjektet
-Ukentlig rapportering av status på tilsynsaktiviteter samt utestående aksjoner
-Holde prosjektets ledelse orientert om alle vesentlige forhold som vedrører kvalitetsstyring i prosjektet
-Planlegge og utføre interne tilsyn for å avdekke eventuelle uoverensstemmelser mellom prosjektets handlemåte i forhold til gjeldende interne bestemmelser, kontrakt og lover, for deretter å foreslå samt følge opp korrigerende tiltak
-Spesifisere krav til kvalitetsstyring for underleverandører samt evaluere leverandørers kvalitetsstyringssystem og følge opp i form av kvalitetsrevisjoner
-Være prosjektets kontaktperson ved tilsyn fra Kunde
-Sørge for at nøkkelpersonell får relevant informasjon om prosjektets kvalitetsstyringssystem
-Koordinere erfaringsoverføring fra andre prosjekter
-Se til at erfaringer i prosjektet blir innhøstet, enten som løpende rapportering i forbedringssystemer eller ved etablering av erfaringsrapport når det er krav om dette
-Utarbeide input til månedsrapportering eller annen forventet rapportering til kunde
-Må kunne snakke Norsk
 
Kvalifikasjoner:
MSc/MBA eller BSc grad og 3 års relevant erfaring, eller ikke høyskoleutdannet med min. 8 års relevant erfaring.
Grunnleggende kunnskaper innen kvalitetsstyring
God kjennskap til ISO9000-serien og bruken av denne
Grunnleggende kunnskaper i revisjonsteknikk
 
Arbeidssted:
Stavanger